skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 59  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Lọc theo: Chủ đề: Medicine xóa Chủ đề: Technical Subjects Covered By Former Uspc xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Translating objects between software applications which employ different data formats

Sabadell Stewart ; Hutchinson John

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

N,N-disubstituted aminoalkylbiphenyl antagonists of prostaglandin D2 receptors

Hutchinson John Howard ; Stearns Brian Andrew ; Truong Yen Pham

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

N,N-disubstituted aminoalkylbiphenyl antagonists of prostaglandin D2 receptors

Hutchinson John Howard ; Stearns Brian Andrew ; Truong Yen Pham

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SIDE ACCESS STORAGE RACK FOR COLD STORAGE UNITS

Ward Dennis D ; Hutchinson John P ; Schott Brian E

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Side access storage rack for cold storage units

Ward Dennis D ; Hutchinson John P ; Schott Brian E

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Translating objects between software applications which employ different data formats

Sabadell Stewart ; Hutchinson John

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

N,N-DISUBSTITUIERTE AMINOALKYLBIPHENYLVERBINDUNGEN ALS ANTAGONISTEN VON PROSTAGLANDIN-D2-REZEPTOREN
ANTAGONISTES AMINOALKYLBIPHÉNYLE N,N-DISUBSTITUÉS DES RÉCEPTEURS DE LA PROSTAGLANDINE D2
N,N-DISUBSTITUTED AMINOALKYLBIPHENYL ANTAGONISTS OF PROSTAGLANDIN D2 RECEPTORS

Hutchinson, John Howard ; Stearns, Brian Andrew ; Scott, Jill Melissa ; Truong, Yen Pham ; Roppe, Jeffrey Roger ; Stock, Nicholas Simon ; Arruda, Jeannie M ; Seiders, Thomas Jon ; Wang, Bowei ; Volkots, Deborah

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ANTAGONISTAS N,N-DISUSTITUIDOS DE AMINOALQUILBIFENILO DE RECEPTORES D2 DE PROSTAGLANDINA

Hutchinson John H ; Stearns Brian Andrew ; Scott Jill Melissa ; Truong Yen Pham ; Roppe Jeffrey Roger ; Stock Nicholas Simon ; Arruda Jeannie M ; Seiders Thomas Jon ; Wang Bowei ; Volkots Deborah

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

N,N-DISUBSTITUTED AMINOALKYLBIPHENYL ANTAGONISTS OF PROSTAGLANDIN D2 RECEPTORS

Hutchinson John Howard ; Stearns Brian Andrew ; Scott Jill Melissa ; Truong Yen Pham ; Roppe Jeffrey Roger ; Stock Nicholas Simon ; Arruda Jeannie M ; Seiders Thomas Jon ; Wang Bowei ; Volkots Deborah

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

N,N-DISUBSTITUTED AMINOALKYLBIPHENYL ANTAGONISTS OF PROSTAGLANDIN D2 RECEPTORS

Hutchinson John Howard ; Stearns Brian Andrew ; Scott Jill Melissa ; Truong Yen Pham ; Roppe Jeffrey Roger ; Stock Nicholas Simon ; Arruda Jeannie M ; Seiders Thomas Jon ; Wang Bowei

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

N,N-DISUBSTITUIERTE AMINOALKYLBIPHENYLVERBINDUNGEN ALS ANTAGONISTEN VON PROSTAGLANDIN-D2-REZEPTOREN
ANTAGONISTES AMINOALKYLBIPHÉNYLE DISUBSTITUÉS PAR N,N DES RÉCEPTEURS DE LA PROSTAGLANDINE D2
N,N-DISUBSTITUTED AMINOALKYLBIPHENYL ANTAGONISTS OF PROSTAGLANDIN D2 RECEPTORS

Hutchinson, John Howard ; Stearns, Brian Andrew ; Scott, Jill Melissa ; Truong, Yen Pham ; Roppe, Jeffrey Roger ; Stock, Nicholas Simon ; Arruda, Jeannie M ; Seiders, Thomas Jon ; Wang, Bowei ; Volkots, Deborah

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

N,N-disubstituted aminoalkylbiphenyl antagonists of prostaglandin D2 receptors

Hutchinson John Howard ; Stearns Brian Andrew ; Scott Jill Melissa ; Truong Yen Pham ; Roppe Jeffrey Roger ; Stock Nicholas Simon ; Arruda Jeannie M ; Seiders Thomas Jon ; Wang Bowei ; Volkots Deborah

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

N,N-disubstituted aminoalkylbiphenyl antagonists of prostaglandin D2 receptors

Hutchinson John Howard ; Stearns Brian Andrew ; Scott Jill Melissa ; Truong Yen Pham ; Roppe Jeffrey Roger ; Stock Nicholas Simon ; Arruda Jeannie M ; Seiders Thomas Jon ; Wang Bowei ; Volkots Deborah

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

N,N-DISUBSTITUTED AMINOALKYLBIPHENYL ANTAGONISTS OF PROSTAGLANDIN D2 RECEPTORS

Hutchinson John Howard ; Stearns Brian Andrew ; Scott Jill Melissa ; Truong Yen Pham ; Roppe Jeffrey Roger ; Stock Nicholas Simon ; Arruda Jeannie M ; Seiders Thomas Jon ; Wang Bowei ; Volkots Deborah

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

N,N-disubstituted aminoalkylbiphenyl antagonists of prostaglandin D2 receptors

Hutchinson John Howard ; Stearns Brian Andrew ; Scott Jill Melissa ; Truong Yen Pham ; Roppe Jeffrey Roger ; Stock Nicholas Simon ; Arruda Jeannie M ; Seiders Thomas Jon ; Wang Bowei ; Volkots Deborah

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ANTAGONISTAS N,N-DISUSTITUIDOS DE AMINOALQUILBIFENILO DE RECEPTORES D2 DE PROSTAGLANDINA

Hutchinson John H ; Stearns Brian Andrew ; Scott Jill ; Truong Yen Pham ; Roppe Jeffery Roger ; Stock Nicholas Simon ; Arruda Jeannie M ; Seiders Thomas ; Wang Bowei ; Volkots Deborah

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

N,N-disubstituted aminoalkylbiphenyl antagonists of prostaglandin D2 receptors

Arruda, Jeannie M ; Roppe, Jeffrey Roger ; Scott, Jill Melissa ; Volkots, Deborah ; Wang, Bowei ; Truong, Yen Pham ; Stock, Nicholas Simon ; Seiders, Thomas Jon ; Stearns, Brian Andrew ; Hutchinson, John Howard

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

N,N-disubstituted aminoalkylbiphenyl antagonists of prostaglandin D2 receptors

Hutchinson John Howard ; Stearns Brian Andrew ; Scott Jill Melissa ; Truong Yen Pham ; Roppe Jeffrey Roger ; Stock Nicholas Simon ; Arruda Jeannie M ; Seiders Thomas Jon ; Wang Bowei ; Volkots Deborah

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

N, n-disubstituted aminoalkylbiphenyl antagonists of prostaglandin d2 receptors

Hutchinson, John Howard ; Stearns, Brian Andrew ; Scott, Jill Melissa ; Truong, Yen Pham ; Roppe, Jeffrey Roger ; Stock, Nicholas Simon ; Arruda, Jeannie M ; Seiders, Thomas Jon ; Wang, Bowei

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

N,N-ДИЗАМЕЩЕННЫЕ АМИНОАЛКИЛБИФЕНИЛЫ В КАЧЕСТВЕ АНТАГОНИСТОВ РЕЦЕПТОРОВ ПРОСТАГЛАНДИНА D
N,N-DISUBSTITUTED AMINOALKYLBIPHENYL ANTAGONISTS OF PROSTAGLANDIN DRECEPTORS

Hutchinson John, Howard ; Stearns Brian, Andrew ; Scott Jill, Melissa ; Truong Yen, Pham ; Roppe Jeffrey, Roger ; Stock Nicholas, Simon ; Arruda Jeannie, M ; Seiders Thomas, Jon ; Wang Bowei ; Volkots Deborah

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 59  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1975  (5)
 2. 1975đến1987  (5)
 3. 1988đến1998  (8)
 4. 1999đến2009  (14)
 5. Sau 2009  (27)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (54)
 2. French  (14)
 3. German  (8)
 4. Chinese  (5)
 5. Spanish  (3)
 6. Russian  (1)
 7. Korean  (1)
 8. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...