skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 56  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Locally heated multi-zone substrate support

Cox, Michael S

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

국부적으로 가열되는 다-구역 기판 지지부
LOCALLY HEATED MULTI-ZONE SUBSTRATE SUPPORT

Cox Michael S

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Locally heated multi-zone substrate support

Cox, Michael S

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Locally heated multi-zone substrate support

Cox, Michael S

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Locally heated multi-zone substrate support

Cox Michael S

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

국부적으로 가열되는 다-구역 기판 지지부
- LOCALLY HEATED MULTI-ZONE SUBSTRATE SUPPORT

Cox Michael S

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

LOCALLY HEATED MULTI-ZONE SUBSTRATE SUPPORT

Cox Michael S

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

LOCALLY HEATED MULTI-ZONE SUBSTRATE SUPPORT

Cox Michael S

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Locally heated multi-zone substrate support

Cox Michael S

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Locally heated multi-zone substrate support

Cox, Michael S

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

LOCALLY HEATED MULTI-ZONE SUBSTRATE SUPPORT

Cox Michael S

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Locally heated multi-zone substrate support

Cox Michael S

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SUPPORT DE SUBSTRAT MULTIZONE CHAUFFÉ LOCALEMENT
LOCALLY HEATED MULTI-ZONE SUBSTRATE SUPPORT

Cox, Michael S

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wafer carrier for smaller wafers and wafer pieces

Cox, Michael S ; Knepfler, Cheryl A

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

보다 작은 웨이퍼들 및 웨이퍼 피스들을 위한 웨이퍼 캐리어
WAFER CARRIER FOR SMALLER WAFERS AND WAFER PIECES

Cox Michael S ; Knepfler Cheryl A

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PORTE-SUBSTRAT ÉLECTROSTATIQUE POUR APPLICATIONS DE TRAITEMENT À HAUTE TEMPÉRATURE
AN ELECTROSTATIC CHUCK FOR HIGH TEMPERATURE PROCESS APPLICATIONS

Cox, Michael S ; Yuan, Zheng

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wafer carrier for smaller wafers and wafer pieces

Cox, Michael S ; Knepfler, Cheryl A

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electrostatic chuck for high temperature process applications

Cox Michael S ; Yuan Zheng

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wafer carrier for smaller wafers and wafer pieces

Cox, Michael S ; Knepfler, Cheryl A

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

An electrostatic chuck for high temperature process applications

Cox, Michael S ; Yuan, Zheng

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 56  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1997  (3)
 2. 1997đến2001  (2)
 3. 2002đến2003  (6)
 4. 2004đến2013  (4)
 5. Sau 2013  (41)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Chinese  (15)
 2. French  (10)
 3. Korean  (7)
 4. German  (5)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...