skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 128  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Journal Of Materials Science xóa Dạng tài nguyên: Bài báo xóa Năm xuất bản: 1986đến1995 xóa Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa Chủ đề: Mechanical Properties xóa Chủ đề: Technical xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fracture toughness testing of hard metals using compression-compression precracking

James, M. ; Human, A. ; Luyckx, S.

Journal of Materials Science, 1990, Vol.25(11), pp.4810-4814 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF01129946

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of TiN addition on sintering behaviour and mechanical properties of WC-10Co hard metals containing Mo 2 C and Ni

Bhaumik, S. ; Upadhyaya, G. ; Vaidya, M.

Journal of Materials Science, 1992, Vol.27(7), pp.1947-1959 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF01107224

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fracture toughness and hardness of zinc sulphide as a function of grain size.(Author abstract)

Townsend, D. ; Field, J. E.

Journal of Materials Science, Feb, 1990, Vol.25(2), p.1347 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Compression creep of [Si.sub.3]N.sub.[4/MgAl.sub.2]O.sub.4 alloys.(Author abstract)

Crampon, J. ; Duclos, R. ; Rakotoharisoa, N.

Journal of Materials Science, Feb, 1990, Vol.25(2), p.1203 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bond strength and interfacial structure of silicon nitride joints brazed with aluminium-silicon and aluminium-magnesium alloys

Ning, X. ; Okamoto, T. ; Miyamoto, Y. ; Koreeda, A. ; Suganuma, K. ; Goda, S.

Journal of Materials Science, 1991, Vol.26(8), pp.2050-2056 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00549166

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Continuous creep cavity nucleation by stochastic grain-boundary sliding

Chan, K. ; Page, R.

Journal of Materials Science, 1990, Vol.25(11), pp.4622-4629 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF01129916

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Superplasticity in ceramics

Maehara, Yasuhiro ; Langdon, Terence

Journal of Materials Science, 1990, Vol.25(5), pp.2275-2286 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00638018

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Practical applications of the electron theory to improve physical and mechanical properties of engineering materials

Ogwu, A. ; Davies, T.

Journal of Materials Science, 1994, Vol.29(6), pp.1623-1628 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00368936

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diffusion bonding of ceramics

Akselsen, O.

Journal of Materials Science, 1992, Vol.27(3), pp.569-579 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00554019

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SiC matrix composites containing transition metal boride particulates internally synthesised by carbothermal reaction

Tani, T. ; Wada, S.

Journal of Materials Science, 1991, Vol.26(13), pp.3526-3532 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00557141

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Piezoelectric and mechanical properties of ceria-doped lead zirconate titanate ceramics

Nag, S. ; Agrawal, D.

Journal of Materials Science, 1992, Vol.27(15), pp.4125-4130 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF01105115

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Joining of Si 3 N 4 using Ag 57 Cu 38 Ti 5 brazing filler metal

Xian, A. ; Si, Z.

Journal of Materials Science, 1990, Vol.25(10), pp.4483-4487 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00581112

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of double-ageing on mechanical properties of Mg-6Zn reinforced with SiC particulates

Chaudhury, P. ; Rack, H. ; Mikucki, B.

Journal of Materials Science, 1991, Vol.26(9), pp.2343-2347 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF01130179

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recent development in the fabrication of metal matrix-particulate composites using powder metallurgy techniques

Liu, Y. ; Lim, S. ; Lu, L. ; Lai, M.

Journal of Materials Science, 1994, Vol.29(8), pp.1999-2007 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF01154673

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Elevated temperature mechanical properties of continuous metallic glass ribbon-reinforced glass-ceramic matrix composites

Vaidya, R. ; Subramanian, K.

Journal of Materials Science, 1991, Vol.26(5), pp.1391-1394 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00544483

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructure and strength of Si-Ti-C-O, fibre-reinforced aluminium and aluminium alloys

Williams, T. ; Shindo, D. ; Aoyagi, E. ; Hirabayashi, M. ; Waku, Y. ; Suzuki, M.

Journal of Materials Science, 1991, Vol.26(17), pp.4697-4701 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00612408

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Internal friction in Se-Sb glasses

Khafagy, A. ; Abo-Ghazala, M. ; El-Zaidia, M. ; Ammar, A.

Journal of Materials Science, 1991, Vol.26(13), pp.3477-3480 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00557133

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Creep features of Al 2 O 3 -Al alloy composites

Liu, X. ; Bathias, C.

Journal of Materials Science, 1994, Vol.29(17), pp.4618-4624 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00376286

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Grain-boundary sliding measurements in Al 2 O 3 by machine vision photogrammetry

Blanchard, C. ; Page, R.

Journal of Materials Science, 1991, Vol.26(12), pp.3165-3170 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF01124658

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Creep rupture of a phenolic-alumina particulate composite

Service, T.

Journal of Materials Science, 1993, Vol.28(22), pp.6087-6090 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00365026

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 128  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Subramanian, K
  2. Case, E.D.
  3. Miyamoto, Y
  4. Case, E
  5. Yamaguchi, T.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...