skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa Cơ sở dữ liệu: ScienceDirect Journals (Elsevier) xóa Chủ đề: Heat Treatment xóa Tác giả/ người sáng tác: Guo, Hong-Zhen xóa Chủ đề: Tc21 Titanium Alloy xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructure and mechanical properties of TC21 titanium alloy after heat treatment

Shi, Zhi-Feng ; Guo, Hong-Zhen ; Han, Jin-Yang ; Yao, Ze-Kun

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, October 2013, Vol.23(10), pp.2882-2889 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(13)62810-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Guo, H.-Z.
  2. Shi, Zhi-Feng
  3. Han, Jy
  4. Han, J.-Y.
  5. Yao, Zk

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...