skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Evolution, Molecular xóa Chủ đề: Taxon Sampling xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Experimental Design in Phylogenetics: Testing Predictions from Expected Information

San Mauro, Diego ; Gower, David J ; Cotton, James A ; Zardoya, Rafael ; Wilkinson, Mark ; Massingham, Tim

Systematic Biology, 2012, Vol. 61(4), pp.661-674 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1063-5157 ; E-ISSN: 1076-836X ; DOI: 10.1093/sysbio/sys028

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Experimental Design in Caecilian Systematics: Phylogenetic Information of Mitochondrial Genomes and Nuclear rag1

San Mauro, Diego ; Gower, David J ; Massingham, Tim ; Wilkinson, Mark ; Zardoya, Rafael ; Cotton, James A

Systematic Biology, 2009, 2009, Vol. 58(4), pp.425-438 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1063-5157 ; E-ISSN: 1076-836X ; DOI: 10.1093/sysbio/syp043

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Massingham, Tim
  2. Wilkinson, Mark
  3. Wilkinson, M.
  4. Cotton, J.A.
  5. Gower, David J.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...