skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: Trước2002 xóa Chủ đề: Taxes xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Standard of living in Sweden 1992; Svensk levnadsstandard 1992; SLEV92

Halleröd, Björn ; Marklund, Staffan ; Nordlund, Anders ; Stattin, Mikael; Swedish National Data Service; Swedish Council for Research in the Humanitie and Social Sciences; Bank of Sweden Tercentenary Foundation; Swedish Council for Social Research; Umeå University, Department of Sociology

DOI: 10.5878/000264 ; Related ISSN: 1100-355 ; Related DOI: 10.5878/002436

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Standard of living in Sweden 1992; Svensk levnadsstandard 1992

Halleröd, Björn ; Marklund, Staffan ; Nordlund, Anders ; Stattin, Mikael; Swedish National Data Service; Swedish Council for Research in the Humanitie and Social Sciences; Bank of Sweden Tercentenary Foundation; Swedish Council for Social Research; Umeå University, Department of Sociology

DOI: 10.5878/002436 ; Related DOI: 10.5878/000264

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...