skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Taste xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tas1r3, encoding a new candidate taste receptor, is allelic to the sweet responsiveness locus Sac

Marianna Max ; Y. Gopi Shanker ; Liquan Huang ; Minqing Rong ; Zhan Liu ; Fabien Campagne ; Harel Weinstein ; Sami Damak ; Robert F. Margolskee

Nature Genetics, 2001, Vol.28(1), p.58 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1061-4036 ; E-ISSN: 1546-1718 ; DOI: 10.1038/ng0501-58

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Liu, Zhan
  2. Weinstein, H
  3. Liquan Huang
  4. Huang, L.
  5. Rong, Minqing

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...