skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Chủ đề: Information Retrieval xóa Tác giả/ người sáng tác: Tamine, Lynda xóa Chủ đề: Tasks xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation in Contextual Information Retrieval: Foundations and Recent Advances within the Challenges of Context Dynamicity and Data Privacy

Tamine, Lynda ; Daoud, Mariam

ACM Computing Surveys (CSUR), 06 September 2018, Vol.51(4), pp.1-36 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7341 ; DOI: 10.1145/3204940

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Daoud, M
  2. Tamine, Lynda
  3. Daoud, Mariam
  4. Tamine, L.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...