skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản TD CDMA xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Intégration du protocole MBMS dans la plateforme TD-CDMA
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intégration du protocole MBMS dans la plateforme TD-CDMA

NGUYEN, Huu Nghia; WETTERWALD, Michelle

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/83

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intégration du protocole MBMS dans la plateforme TD CDMA

NGUYEN Huu Nghia

2005

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spread Spectrum Techniques and their Applications to Wireless Communications

Cianca, Ernestina ; Prasad, Ramjee

IETE Journal of Research, 01 January 2005, Vol.51(1), p.5-18 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0377-2063 ; E-ISSN: 0974-780X ; DOI: 10.1080/03772063.2005.11416373

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Chủ đề 

 1. B3G  (2)
 2. 3GPP  (2)
 3. Multicast  (2)
 4. Broadcast  (2)
 5. Daidalos  (2)
 6. UMTS  (2)
 7. MBMS  (2)
 8. Power Control  (1)
 9. Wcdma  (1)
 10. Ds-Cdma  (1)
 11. Mc-Cdma  (1)
 12. Sof-Capacity  (1)
 13. Uwb  (1)
 14. Spread Spectrum  (1)
 15. Wlan  (1)
 16. Fhss  (1)
 17. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. French  (2)
 2. English  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. NGUYEN Huu Nghia
 2. Prasad, R
 3. NGUYEN, Huu Nghia
 4. WETTERWALD, Michelle
 5. Prasad, Ramjee

theo chủ đề:

 1. Td-Cdma
 2. B3G
 3. 3GPP
 4. Multicast
 5. Broadcast

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...