skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Tế bào gốc xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Stem cell labeling for delivery and tracking using noninvasive imaging
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stem cell labeling for delivery and tracking using noninvasive imaging

Kraitchman Dara L; Wu Joseph Ching-Ming

Boca Raton : CRC Press/Taylor & Francis, 2012. - (616.02 STE 2012) - ISBN9781439807514 (hardcover : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Wu Joseph Ching-Ming
  2. Kraitchman Dara L

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...