skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Tài chính xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Public finance and public policy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public finance and public policy

Gruber Jonathan.

New York, NY : Worth Publishers, c2007. - (336.73 GRU 2007) - ISBN0716766310 (hbk.);ISBN9780716766315 (hbk.);ISBN9780716799054 (hbk.);ISBN0716799057 (hbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Gruber Jonathan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...