skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Sáng chế xóa Tất cả các phiên bản English xóa Tất cả các phiên bản French xóa Tất cả các phiên bản Chaudhri, Imran xóa Tất cả các phiên bản Ording, Bas xóa Tất cả các phiên bản Systems OR Methods Specially Adapted FOR Administrative,Commercial, Financial, Managerial, Supervisory OR Forecastingpurposes, Not Otherwise Provided FOR xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

BENUTZERSCHNITTSTELLE ZUM EMPFANGEN VON BENUTZEREINGABEN
INTERFACE UTILISATEUR PERMETTANT DE RECEVOIR UNE ENTRÉE UTILISATEUR
USER INTERFACE FOR RECEIVING USER INPUT

Zambetti, Nicholas ; Dascola, Jonathan, R ; Chaudhri, Imran ; Davydov, Anton, M ; Ive, Jonathan, P ; Lemay, Stephen, O ; Lynch, Kevin ; Ording, Bas ; Wan, Wan, Si ; Yang, Lawrence, Y ; Mohseni, Daamun

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

INTERFACE UTILISATEUR PERMETTANT DE RECEVOIR UNE ENTRÉE UTILISATEUR
USER INTERFACE FOR RECEIVING USER INPUT

Zambetti, Nicholas ; Dascola, Jonathan, R ; Chaudhri, Imran ; Davydov, Anton, M ; Ive, Jonathan, P ; Lemay, Stephen, O ; Lynch, Kevin ; Ording, Bas ; Wan, Wan, Si ; Yang, Lawrence, Y ; Mohseni, Daamun

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

INTERFACE UTILISATEUR PERMETTANT DE RECEVOIR UNE ENTRÉE UTILISATEUR
USER INTERFACE FOR RECEIVING USER INPUT

Zambetti, Nicholas ; Dascola, Jonathan, R ; Chaudhri, Imran ; Davydov, Anton, M ; Ive, Jonathan, P ; Lemay, Stephen, O ; Lynch, Kevin ; Ording, Bas ; Wan, Wan, Si ; Yang, Lawrence, Y ; Mohseni, Daamun

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

INTERFACE UTILISATEUR PERMETTANT DE RECEVOIR UNE ENTRÉE UTILISATEUR
USER INTERFACE FOR RECEIVING USER INPUT

Zambetti, Nicholas ; Dascola, Jonathan, R ; Chaudhri, Imran ; Davydov, Anton, M ; Ive, Jonathan, P ; Lemay, Stephen, O ; Lynch, Kevin ; Ording, Bas ; Wan, Wan, Si ; Yang, Lawrence, Y ; Mohseni, Daamun

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Wan, Wan, Si
  2. Yang, Lawrence, Y
  3. Dascola, Jonathan, R
  4. Zambetti, Nicholas
  5. Davydov, Anton, M

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...