skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 43  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interfaces for transactions

Os, Marcel Van

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

BREATHING SEQUENCE USER INTERFACE

Blahnik, Jay ; Arney, Julie A ; Bebbington, Samuel H ; Butcher, Gary Ian ; Fennis, Jules K ; Jenkins, Monica

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACE FOR RECEIVING USER INPUT

Zambetti, Nicholas ; Dascola, Jonathan R ; Chaudhri, Imran ; Davydov, Anton M ; Ive, Jonathan P ; Lemay, Stephen O ; Lynch, Kevin ; Ording, Bas ; Wan, Wan Si ; Yang, Lawrence Y

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACE FOR RECEIVING USER INPUT

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACE FOR RECEIVING USER INPUT

Zambetti, Nicholas ; Dascola, Jonathan R ; Chaudhri, Imran ; Davydov, Anton M ; Ive, Jonathan P ; Lemay, Stephen O ; Lynch, Kevin ; Ording, Bas ; Wan, Wan Si ; Yang, Lawrence Y

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACE FOR RECEIVING USER INPUT

Mohseni, Daamun

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Devices, Methods, and Graphical User Interfaces for Messaging

Chaudhri, Imran A

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICES, METHODS AND GRAPHICAL USER INTERFACES FOR PROVIDING AND INTERACTING WITH NOTIFICATIONS

Foss, Christopher Patrick ; Lemay, Stephen O ; Dascola, Jonathan R ; Lee, Woo-Ram ; Karunamuni, Chanaka G ; Yang, Lawrence Y

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICES, METHODS AND GRAPHICAL USER INTERFACES FOR PROVIDING AND INTERACTING WITH NOTIFICATIONS

Foss, Christopher Patrick ; Lemay, Stephen O ; Dascola, Jonathan R ; Lee, Woo-Ram ; Karunamuni, Chanaka G ; Yang, Lawrence Y

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICES, METHODS AND GRAPHICAL USER INTERFACES FOR PROVIDING AND INTERACTING WITH NOTIFICATIONS

Foss, Christopher Patrick ; Lemay, Stephen O ; Dascola, Jonathan R ; Lee, Woo-Ram ; Karunamuni, Chanaka G ; Yang, Lawrence Y

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interface for payments

Os, Marcel Van ; Dicker, George R ; Adams, Christopher D ; Steele, Glen W

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACE FOR PAYMENTS

Os, Marcel Van ; Dicker, George R ; Anton, Peter D ; Pitschel, Donald W ; Caro, Pablo F ; Steele, Glen W

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interface for loyalty accounts and private label accounts

Os, Marcel Van ; Pitschel, Donald W ; Suzuki, Gregg ; Steele, Glen W ; Dicker, George R ; Yang, Lawrence Y

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interface for loyalty accounts and private label accounts

Os, Marcel Van ; Suzuki, Gregg ; Yang, Lawrence Y ; Anton, Peter D ; Pitschel, Donald W ; Steele, Glen W ; Dicker, George R

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interface for loyalty accounts and private label accounts

Os, Marcel Van ; Pitschel, Donald W ; Suzuki, Gregg ; Yang, Lawrence Y ; Anton, Peter D ; Steele, Glen W ; Dicker, George R

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interface for loyalty accounts and private label accounts for a wearable device

Os, Marcel Van ; Suzuki, Gregg ; Anton, Peter D ; Pitschel, Donald W ; Yang, Lawrence Y

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interface for loyalty accounts and private label accounts for a wearable device

Suzuki, Gregg ; Anton, Peter D ; Pitschel, Donald W ; Yang, Lawrence Y ; Os, Marcel Van

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interface for loyalty accounts and private label accounts for a wearable device

Os, Marcel Van ; Suzuki, Gregg ; Yang, Lawrence Y ; Anton, Peter D ; Pitschel, Donald W

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Apparat og fremgangsmåde til manipulering af billeder

Elgar, Adam ; Elgar, Tom

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Apparat og fremgangsmåde til billedmanipulation

Elgar, Adam ; Elgar, Tom

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 43  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Yang, Lawrence Y
  2. Lemay, Stephen O
  3. Dascola, Jonathan R
  4. Os, Marcel Van
  5. Foss, Christopher Patrick

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...