skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa Chủ đề: Systems Engineering xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Survey on mechatronic engineering: A focus on design methods and product models

Zheng, Chen ; Bricogne, Matthieu ; Le Duigou, Julien ; Eynard, Benoît

Advanced Engineering Informatics, August 2014, Vol.28(3), pp.241-257 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1474-0346 ; E-ISSN: 1873-5320 ; DOI: 10.1016/j.aei.2014.05.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multidisciplinary design methodology for mechatronic systems based on interface model.(Report)

Zheng, Chen ; Hehenberger, Peter ; Le Duigou, Julien ; Bricogne, Matthieu ; Eynard, Benoit

Research in Engineering Design, 2017, Vol.28(3), p.333(24) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0934-9839 ; DOI: 10.1007/s00163-016-0243-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multidisciplinary interface model for design of mechatronic systems

Zheng, Chen ; Le Duigou, Julien ; Bricogne, Matthieu ; Eynard, Benoît

Computers in Industry, February 2016, Vol.76, pp.24-37 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0166-3615 ; E-ISSN: 1872-6194 ; DOI: 10.1016/j.compind.2015.12.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interface model enabling decomposition method for architecture definition of mechatronic systems

Zheng, Chen ; Le Duigou, Julien ; Bricogne, Matthieu ; Dupont, Erwan ; Eynard, Benoît

Mechatronics, December 2016, Vol.40, pp.194-207 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0957-4158 ; E-ISSN: 1873-4006 ; DOI: 10.1016/j.mechatronics.2016.10.008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Eynard, Benoît
  2. Le Duigou, J
  3. Le Duigou, Julien
  4. Eynard, Benoit
  5. Bricogne, Matthieu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...