skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Communications Of The Acm xóa Tất cả các phiên bản Object Oriented Programming xóa Tất cả các phiên bản Systems Design xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Discovering the way programmers think about new programming

Dumas, Joseph ; Parsons, Paige

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Jun 1995, Vol.38(6), p.45 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Using design patterns to develop reusable object-oriented communication software

Schmidt, Douglas

Communications of the ACM, 01 October 1995, Vol.38(10), pp.65-74 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/226239.226255

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Designing and implementing <italic>Choices</italic>: an object-oriented system in C++

Campbell, Roy ; Islam, Nayeem ; Raila, David ; Madany, Peter

Communications of the ACM, 01 September 1993, Vol.36(9), pp.117-126 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/162685.162717

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The object-oriented systems life cycle

Henderson-Sellers, Brian ; Edwards, Julian

Communications of the ACM, 01 September 1990, Vol.33(9), pp.142-159 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/83880.84529

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enterprise computing environments and cost assessment

Bhattacharjee, Sudip ; Ramesh, R

Communications of the ACM, 01 October 2000, Vol.43(10), pp.74-82 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/352183.352208

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The benefits of CORBA-based network management

Haggerty, Paul ; Seetharaman, Krishnan

Communications of the ACM, 01 October 1998, Vol.41(10), pp.73-79 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/286238.286250

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The IBM data warehouse architecture

Bontempo, Charles ; Zagelow, George

Communications of the ACM, 01 September 1998, Vol.41(9), pp.38-48 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/285070.285078

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Object-oriented application frameworks

Fayad, Mohamed ; Schmidt, Douglas

Communications of the ACM, 01 October 1997, Vol.40(10), pp.32-38 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/262793.262798

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An adaptive framework for developing multimedia software components

Posnak, Edward ; Lavender, R ; Vin, Harrick

Communications of the ACM, 01 October 1997, Vol.40(10), pp.43-47 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/262793.262802

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spatial hypertext: designing for change

Marshall, Catherine ; Shipman, III, Frank

Communications of the ACM, 01 August 1995, Vol.38(8), pp.88-97 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/208344.208350

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Turning clockwise: Using UML in the real-time domain

Bran Selic

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Oct 1999, Vol.42(10), pp.46-54 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From custom applications to domain-specific frameworks

Codenie, Wim ; De Hondt, Koen ; Steyaert, Patrick ; Vercammen, Arlette

Communications of the ACM, 01 October 1997, Vol.40(10), pp.70-77 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/262793.262807

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A research typology for object-oriented analysis and design

Monarchi, David ; Puhr, Gretchen

Communications of the ACM, 01 September 1992, Vol.35(9), pp.35-47 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/130994.130995

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Object-Oriented Patterns

Coad, Peter

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Sep 1992, Vol.35(9), p.152 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toward a method of object-oriented concurrent programming

Caromel, Denis

Communications of the ACM, 01 September 1993, Vol.36(9), pp.90-102 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/162685.162711

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What orientation should Ada objects take?

Rosen, J

Communications of the ACM, 01 November 1992, Vol.35(11), pp.71-76 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/138844.138849

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Software agents

Genesereth, Michael ; Ketchpel, Steven

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Jul 1994, Vol.37(7), p.48 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1992  (1)
 2. 1992đến1992  (3)
 3. 1993đến1993  (2)
 4. 1994đến1995  (4)
 5. Sau 1995  (7)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Schmidt, Douglas
 2. Steyaert, Patrick
 3. Codenie, Wim
 4. Madany, Peter
 5. Parsons, Paige

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...