skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Humans xóa Nhan đề tạp chí: Bailliere&Apos;S Clinical Rheumatology xóa Chủ đề: Synovial Fluid xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

5 What is the current status of biochemical markers in the diagnosis, prognosis and monitoring of osteoarthritis?

Lohmander, L. Stefan

Bailliere's Clinical Rheumatology, 1997, Vol.11(4), pp.711-726

ISSN: 0950-3579 ; DOI: 10.1016/S0950-3579(97)80006-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Lohmander, L.S.
  2. Lohmander, L. Stefan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...