skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Chen, Meixue xóa Chủ đề: Swine Wastewater xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Performance of a sequencing-batch membrane bioreactor (SMBR) with an automatic control strategy treating high-strength swine wastewater.(Report)

Sui, Qianwen ; Jiang, Chao ; Yu, Dawei ; Chen, Meixue ; Zhang, Junya ; Wang, Yawei ; Wei, Yuansong

Journal of Hazardous Materials, Jan 15, 2018, Vol.342, p.210 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3894 ; DOI: 10.1016/j.jhazmat.2017.05.010

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distribution of antibiotic resistance genes (ARGs) in anaerobic digestion and land application of swine wastewater

Sui, Qianwen ; Zhang, Junya ; Chen, Meixue ; Tong, Juan ; Wang, Rui ; Wei, Yuansong

Environmental Pollution, 2016, Vol.213, p.751(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0269-7491 ; DOI: 10.1016/j.envpol.2016.03.038

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Does the biological treatment or membrane separation reduce the antibiotic resistance genes from swine wastewater through a sequencing-batch membrane bioreactor treatment process.(Report)

Sui, Qianwen ; Jiang, Chao ; Zhang, Junya ; Yu, Dawei ; Chen, Meixue ; Wang, Yawei ; Wei, Yuansong

Environment International, 2018, Vol.118, p.274 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0160-4120 ; DOI: 10.1016/j.envint.2018.06.008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Seasonal variation and removal efficiency of antibiotic resistance genes during wastewater treatment of swine farms.(Report)

Sui, Qianwen ; Zhang, Junya ; Tong, Juan ; Chen, Meixue ; Wei, Yuansong

Environmental Science and Pollution Research, 2017, Vol.24(10), p.9048(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0944-1344 ; DOI: 10.1007/s11356-015-5891-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Wei, Yuansong
  2. Chen, Meixue
  3. Sui, Qianwen
  4. Wei, Y.
  5. Zhang, Junya

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...