skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Chủ đề: Sustainability xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A proposed framework to assess upstream supply chain sustainability

Azevedo, Susana ; Carvalho, Helena ; Ferreira, Luís ; Matias, João

Environment, Development and Sustainability, Dec 2017, Vol.19(6), pp.2253-2273 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1387585X ; E-ISSN: 15732975 ; DOI: 10.1007/s10668-016-9853-0

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The application of the triple bottom line approach to sustainability assessment: The case study of the UK automotive supply chain

Azevedo, Susana ; Barros, Miguel

Journal of Industrial Engineering and Management, 2017, Vol.10(2), pp.286-322 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 20138423 ; E-ISSN: 20130953 ; DOI: 10.3926/jiem.1996

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Azevedo, Susana
  2. Carvalho, H
  3. Barros, M.
  4. Carvalho, Helena
  5. Matias, Jco

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...