skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Bộ dữ liệu nghiên cứu xóa Chủ đề: Suspension xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Elementary and Secondary Civil Rights Survey, 1984. National Summaries

Dbs Corp., Arlington, VA (Corporate Author) ; Opportunity Systems, Inc., Washington, DC (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Elementary and Secondary Schools Civil Rights Survey, 1984. State Summaries

Dbs Corp., Arlington, VA (Corporate Author) ; Opportunity Systems, Inc., Washington, DC (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

1980 Elementary and Secondary Schools Civil Rights Survey, National Summaries

Dbs Corp., Arlington, VA (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Elementary and Secondary Civil Rights Survey, 1984. District Summary Volumes 1 and 2

Dbs Corp., Arlington, VA (Corporate Author) ; Opportunity Systems, Inc., Washington, DC (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Dbs Corp., Arlington, VA
  2. Opportunity Systems, Inc., Washington, DC

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...