skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Computational Biology xóa Chủ đề: Survival xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exploring TCGA Pan-Cancer data at the UCSC Cancer Genomics Browser

Cline, Melissa S ; Craft, Brian ; Swatloski, Teresa ; Goldman, Mary ; Ma, Singer ; Haussler, David ; Zhu, Jingchun

Scientific reports, 02 October 2013, Vol.3, pp.2652 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2045-2322 ; PMID: 24084870 Version:1 ; DOI: 10.1038/srep02652

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

miRpower: a web-tool to validate survival-associated miRNAs utilizing expression data from 2178 breast cancer patients

Lánczky, András ; Nagy, Ádám ; Bottai, Giulia ; Munkácsy, Gyöngyi ; Szabó, András ; Santarpia, Libero ; Győrffy, Balázs

Breast cancer research and treatment, December 2016, Vol.160(3), pp.439-446 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1573-7217 ; PMID: 27744485 Version:1 ; DOI: 10.1007/s10549-016-4013-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Győrffy, Balázs
  2. Nagy, Ádám
  3. Szabó, András
  4. Bottai, Giulia
  5. Lánczky, András

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...