skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: ABI/INFORM Complete xóa Chủ đề: Experimental/Theoretical xóa Nhan đề tạp chí: Water, air, and soil pollution xóa Tác giả/ người sáng tác: Matthies, Michael xóa Chủ đề: Surface Water xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Geographic Classification of Heavy Metal Concentrations in Mosses and Stream Sediments in the Federal Republic of Germany

Berlekamp, Jürgen ; Herpin, Uwe ; Matthies, Michael ; Lieth, Helmut ; Markert, Bernd ; Weckert, Vera ; Wolterbeek, Bert ; Verburg, Tona ; Zinner, Hans-Jürgen ; Siewers, Ulrich

Water, Air, and Soil Pollution, 1998, Vol.101(1), pp.177-195 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0049-6979 ; E-ISSN: 1573-2932 ; DOI: 10.1023/A:1004953024821

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Natural Remediation of Surface Water Systems Contaminated with Nuclear Waste via Humic Substances in South Ural

Aleksandrova, Olga ; Schulz, Marcus ; Matthies, Michael

Water, Air and Soil Pollution, Feb 2010, Vol.206(1-4), pp.203-214 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0049-6979 ; DOI: 10.1007/s11270-009-0096-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Estimation of the Influence of Humic Acid on Radionuclide Binding to Solid Residuals in Deposits of Radioactive Waste

Aleksandrova, Olga ; Schulz, Marcus ; Matthies, Michael

Water, Air and Soil Pollution, Oct 2008, Vol.194(1-4), pp.287-299 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0049-6979 ; DOI: 10.1007/s11270-008-9717-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Matthies, M.
  2. Matthies, Michael
  3. Aleksandrova, Olga N.
  4. Aleksandrova, Olga
  5. Schulz, Marcus

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...