skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Zhou, Wei xóa Chủ đề: Supply Chain Management xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Remanufacturing with RFID item-level information: Optimization, waste reduction and quality improvement

Zhou, Wei ; Piramuthu, Selwyn

International Journal of Production Economics, Oct 2013, p.647 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09255273 ; E-ISSN: 18737579

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

RFID and item-level information visibility

Zhou, Wei

European Journal of Operational Research, Oct 1, 2009, Vol.198(1), p.252 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03772217 ; E-ISSN: 18726860

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Goodwill, inventory penalty, and adaptive supply chain management

Emerson, Denise ; Zhou, Wei ; Piramuthu, Selweyn

European Journal of Operational Research, Nov 16, 2009, Vol.199(1), p.130 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03772217 ; E-ISSN: 18726860

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multi-tag and multi-owner RFID ownership transfer in supply chains

Kapoor, Gaurav ; Zhou, Wei ; Piramuthu, Selwyn

Decision Support Systems, Dec 2011, Vol.52(1), p.258 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01679236

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...