skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa Chủ đề: Supervised Learning xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Training Classifiers with Shadow Features for Sensor-Based Human Activity Recognition

Fong, Simon ; Song, Wei ; Cho, Kyungeun ; Wong, Raymond ; Wong, Kelvin

Sensors, 2017, Vol.17(3), p.476 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 14248220 ; DOI: 10.3390/s17030476

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Fong, Simon
  2. Song, Wei
  3. Cho, Kyungeun
  4. Cho, K
  5. Wong, Kelvin K L

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...