skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Journal Of Materials Science xóa Năm xuất bản: 1986đến1995 xóa Nhan đề tạp chí: J. Mater. Sci. xóa Chủ đề: AL, Aluminum Base Alloys xóa Chủ đề: Specialty Metals Industry xóa Chủ đề: Superplasticity xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Superplastic deformation of Al-Li-Cu-Mg alloy sheet.(Author abstract)

Shakesheff, A. J. ; Partridge, P. G.

Journal of Materials Science, April, 1986, Vol.21(4), p.1368 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stress-strain curves of superplastic alloys

Juhász, A. ; Tasnádi, P. ; Chinh, N. ; Kovács, I.

Journal of Materials Science, 1987, Vol.22(10), pp.3679-3684 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF01161477

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cavitation and fracture in the superplastic Al-33% Cu eutectic alloy

Chokshi, Atul ; Langdon, Terence

Journal of Materials Science, 1989, Vol.24(1), pp.143-153 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00660946

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The role of microsuperplastic flow in high temperature fracture of AL-9021 mechanically alloyed aluminium

Shaw, W.

Journal of Materials Science, 1989, Vol.24(11), pp.4114-4119 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF01168983

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Superplasticity of aluminium alloys grain-refined by zirconium

Juhász, A. ; Chinh, N. ; Tasnádi, P. ; Kovács, I. ; Turmezey, T.

Journal of Materials Science, 1987, Vol.22(1), pp.137-143 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF01160562

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the evaluation of parameters of the constitutive equation for 7475 Al alloy

Rao, M. ; Mukherjee, A.

Journal of Materials Science, 1987, Vol.22(2), pp.459-465 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF01160753

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Room-temperature forming limit diagram and tensile behaviour up to 200deg C of an AI-Ca-Zn superplastic alloy.(Author abstract)

Date, P. P. ; Swaminathan, K. ; Padmanabhan, K. A.

Journal of Materials Science, April, 1988, Vol.23(4), p.1351 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Tasnádi, P.
  2. Juhasz, A
  3. Kovacs, I
  4. Chinh, N.
  5. Chinh, N. Q.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...