skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa Chủ đề: Super El Niño xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Parallel comparison of the 1982/83, 1997/98 and 2015/16 super El Niños and their effects on the extratropical stratosphere

Rao, Jian ; Ren, Rongcai

Advances in Atmospheric Sciences, 2017, Vol.34(9), pp.1121-1133 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0256-1530 ; E-ISSN: 1861-9533 ; DOI: 10.1007/s00376-017-6260-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Rao, Jian
  2. Ren, Rongcai
  3. Ren, R.
  4. Rao, J.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...