skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Dữ liệu thống kê xóa Chủ đề: Portland Cement xóa Chủ đề: Sulfuric Acid xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Các bộ dữ liệu thống kê
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biogenic sulfuric acid corrosion resistance of new artificial reef concrete.(Report)(Statistical data)

Yang, Yu ; Ji, Tao ; Lin, Xujian ; Chen, Caiyi ; Yang, Zhengxian

Construction and Building Materials, Jan 15, 2018, Vol.158, p.33(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-0618 ; DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2017.10.007

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Yang, Yu
  2. Yang, Zhengxian
  3. Lin, Xujian
  4. Chen, Caiyi
  5. Ji, Tao

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...