skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Wang, Ting xóa Chủ đề: Sulfites xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

methylC Track: visual integration of single-base resolution DNA methylation data on the WashU EpiGenome Browser

Zhou, Xin ; Li, Daofeng ; Lowdon, Rebecca F ; Costello, Joseph F ; Wang, Ting

Bioinformatics (Oxford, England), 01 August 2014, Vol.30(15), pp.2206-7 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1367-4811 ; PMID: 24728854 Version:1 ; DOI: 10.1093/bioinformatics/btu191

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Costello, J.F.
  2. Li, Df
  3. Costello, Jf
  4. Lowdon, Rf
  5. Zhou, X.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...