skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Ngôn ngữ: Spanish xóa Chủ đề: Suicidio En Adolescentes xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prevalencia y funciones de los pensamientos y conductas autoagresivas en una muestra de adolescentes evaluados en consultas externas de salud mental

Díaz de Neira, Mónica ; García-Nieto, Rebeca ; de León-Martinez, Victoria ; Pérez Fominaya, Margarita ; Baca-García, Enrique ; Carballo, Juan J

Revista de psiquiatría y salud mental (Barcelona), July 2015, Vol.8(3), pp.137-145 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1888-9891 ; DOI: 10.1016/j.rpsm.2013.09.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Fominaya, MP
  2. Carballo, Jj
  3. Baca-Garcia, E
  4. Díaz de Neira, Mónica
  5. de Leon-Martinez, V

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...