skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 120  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Chủ đề: Suction Cleaners In General xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Turning chair for summer and winter

GAO Yu

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Winter-summer dual-purpose rotary chair

GAO Yu

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sliding cover type squatting pan

GAO Yu

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Novel boot holder

GAO Yu

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

D-shaped spoon

GAO Yu

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Seat with position of sitting is corrected and is reminded function

GAO Yu

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method for designing D-shaped spoon

GAO Yu

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multifunctional soup ladle

GAO Yu

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multi-purpose book stand

GAO Yu

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stove is hung in barbecue environmental protection

GAO Yu

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Filter thermos cup

GAO Yu

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Summer and winter rotating chair

GAO Yu

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method for designing filter screen spoon

GAO Yu

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Guiding desk for ideological and political education conversation

GAO Yu

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book protecting box

GAO Yu

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Environment-friendly tableware

GAO Yu

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Side cover structure of curtain controller

GAO, Yu-Ting

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lateral protective cover structure for curtain scrollbar

GAO, Yu-Ting

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Safety structure of curtain bead string

GAO, Yu-Ting

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Curtain track structure

GAO, Yu-Ting

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 120  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2009  (6)
 2. 2009đến2010  (11)
 3. 2011đến2012  (31)
 4. 2013đến2015  (41)
 5. Sau 2015  (31)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (119)
 2. Chinese  (117)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. GAO, Yu-Ting
 2. GAO Yu
 3. Wicker, Joe Dewayne
 4. Han Jing
 5. Tan Jiwen

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...