skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Comparative Political Studies xóa Chủ đề: Political Economy xóa Chủ đề: Subnational Politics xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Colonial Migration and the Origins of Governance: Theory and Evidence From Java

Pepinsky, Thomas B

Comparative Political Studies, August 2016, Vol.49(9), pp.1201-1237 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-4140 ; E-ISSN: 1552-3829 ; DOI: 10.1177/0010414015626442

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Role of Subnational Politicians in Distributive Politics: Political Bias in Venezuela’s Land Reform Under Chávez

Albertus, Michael

Comparative Political Studies, November 2015, Vol.48(13), pp.1667-1710 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-4140 ; E-ISSN: 1552-3829 ; DOI: 10.1177/0010414015600457

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tribal Mobilization, Fragmented Groups, and Public Goods Provision in Jordan

Gao, Eleanor; Singh, Prerna (Editor) ; Vom Hau, Matthias (Editor)

Comparative Political Studies, September 2016, Vol.49(10), pp.1372-1403 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-4140 ; E-ISSN: 1552-3829 ; DOI: 10.1177/0010414015621075

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Pepinsky, Thomas B.
  2. Singh, Prerna
  3. Vom Hau, Matthias
  4. Albertus, Michael
  5. Albertus, M

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...