skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Social Networks xóa Chủ đề: Student Attitudes xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social presence in online learning communities: the role of personal profiles

Kear, Karen ; Chetwynd, Frances ; Jefferis, Helen

Research in Learning Technology, 2014, Vol.22 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 21567069 ; E-ISSN: 21567077 ; DOI: 10.3402/rlt.v22.19710

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparison of Student and Instructor Perceptions of Social Presence

Kathleen Mathieson ; Joan S. Leafman

Journal of Educators Online, 01 May 2014, Vol.11(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1547-500X ; E-ISSN: 1547-500X ; DOI: 10.9743/jeo.2014.2.4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distance students' readiness for social media and collaboration

Poellhuber, Bruno ; Anderson, Terry ; Roy, Normand

International Review of Research in Open and Distance Learning, Oct 2011, Vol.12(6) [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Online and blended communities of inquiry: Exploring the developmental and perceptional differences

Akyol, Zehra ; Garrison, D

International Review of Research in Open and Distance Learning, Dec 2009, Vol.10(6) [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Anderson, T.
  2. Ozden, My
  3. Ozden, M. Yasar
  4. Roy, Normand
  5. Poellhuber, Bruno

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...