skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Geophysical Research Letters xóa Chủ đề: Strain xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rheology of ɛ‐iron up to 19 GPa and 600 K in the D‐DIA

Nishiyama, Norimasa ; Wang, Yanbin ; Rivers, Mark L. ; Sutton, Steve R. ; Cookson, David

Geophysical Research Letters, 16 December 2007, Vol.34(23), pp.n/a-n/a [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0094-8276 ; E-ISSN: 1944-8007 ; DOI: 10.1029/2007GL031431

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pressure and strain dependence of the strength of sintered polycrystalline Mg2SiO4 ringwoodite

Nishiyama, Norimasa ; Wang, Yanbin ; Uchida, Takeyuki ; Irifune, Tetsuo ; Rivers, Mark L. ; Sutton, Steve R.

Geophysical Research Letters, February 2005, Vol.32(4), pp.n/a-n/a [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0094-8276 ; E-ISSN: 1944-8007 ; DOI: 10.1029/2004GL022141

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Rivers, M.L
  2. Nishiyama, Norimasa
  3. University of Chicago, Center for Advanced Radiation Sources
  4. Wang, Y.
  5. Wang, Yanbin

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...