skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Takeda, J. xóa Tác giả/ người sáng tác: Terasaki, Y xóa Chủ đề: Stomach Neoplasms xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immunohistochemical study on the expression of cyclin D1 and E in gastric cancer

Aoyagi, K ; Koufuji, K ; Yano, S ; Murakami, N ; Terasaki, Y ; Yamasaki, Y ; Takeda, J ; Tanaka, M ; Shirouzu, K

The Kurume medical journal, 2000, Vol.47(3), pp.199-203 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0023-5679 ; PMID: 11059220 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Submucosal gastric cancer with lymph node metastasis--a clinicopathological study

Aoyagi, K ; Kohfuji, K ; Yano, S ; Murakami, N ; Hori, H ; Terasaki, Y ; Takeda, J ; Tanaka, M ; Shirouzu, K

The Kurume medical journal, 1999, Vol.46(3-4), pp.171-4 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0023-5679 ; PMID: 10659594 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Two cases of cancer in the remnant stomach derived from gastritis cystica polyposa

Aoyagi, K ; Koufuji, K ; Yano, S ; Murakami, N ; Terasaki, Y ; Yamasaki, Y ; Takeda, J ; Tanaka, M ; Shirouzu, K

The Kurume medical journal, 2000, Vol.47(3), pp.243-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0023-5679 ; PMID: 11059228 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Terasaki, Yasuhiro
  2. Takeda, J
  3. Terasaki
  4. Tanaka, M
  5. Shirouzu, K

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...