skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Statsvetenskap xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Women in Politics in Thailand
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Women in Politics in Thailand

Iwanaga, Kazuki

Series ISSN: 1652-4128 ; ISSN: 1652-4128 ; ISSN: 1652-4128 ; ISBN: 9197572632

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Women’s Political Participation and Representation in Asia: Obstacles and Challenges

Iwanaga, Kazuki; Nordiska ministerrådet, NIAS - Nordic Institute of Asian Studies

ISBN: 978 87 7694 016 4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Women and Politics in Thailand: Continuity and Change

Iwanaga, Kazuki; Nordiska ministerrådet, NIAS - Nordic Institute of Asian Studies

ISBN: 978 87 91114 34 2 ; ISBN: 978 87 91114 35 9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Women in Politics in Thailand

Iwanaga, Kazuki; Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle, Centrum för samhällsanalys (CESAM), Centrum för studier av politik, kommunikation och medier (CPKM)

ISSN: 1652-4128 ; ISBN: 91-975726-3-2

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...