skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Bài báo xóa Chủ đề: State defense attitude xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The Integration of Lafran Pane Thought in Material for Teaching History in Indonesian Student
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Integration of Lafran Pane Thought in Material for Teaching History in Indonesian Student

Azizah, Umi; Djono; Arif Musaddad, Akmad

Azizah, U., Djono, Musaddad, A. A. (2019). The Integration of Lafran Pane Thought in Material for Teaching History in Indonesian Student. VNU Journal of Science: Education Research, Vol. 35, No. 2 (2019) 35-40; 2588-1159; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/64785; https://doi.org/10.25073/2588-1159/vnuer.4210

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Djono
  2. Arif Musaddad, Akmad
  3. Azizah, Umi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...