skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Staphylococcal Enterotoxins xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Molecular characterization of clonal lineage and staphylococcal toxin genes from S. aureus in Southern Nigeria

Ayeni, Funmilola ; Ruppitsch, Werner ; Allerberger, Franz

PeerJ, Jul 9, 2018 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 21678359 ; DOI: 10.7717/peerj.5204

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Molecular characterization of clonal lineage and Staphylococcal toxin genes from S. aureus in Southern Nigeria

Ayeni, Funmilola ; Ruppitsch, Werner ; Allerberger, Franz

PeerJ PrePrints, Feb 19, 2018

DOI: 10.7287/peerj.preprints.26535v1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ayeni, Funmilola
  2. Ruppitsch, Werner
  3. Allerberger, Franz
  4. Funmilola A. Ayeni
  5. Ruppitsch, W.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...