skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Dữ liệu thống kê xóa Chủ đề: Stainless Steel xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Các bộ dữ liệu thống kê
Thêm vào Góc nghiên cứu

Top mills all on board with stainless steel price boost.(STEEL)(North American Stainless L.P)(AK Steel Corp)(Allegheny Technologies Inc)(Statistical data)

Schier, Thorsten

American Metal Market, Nov 16, 2012, Vol.120(46-5), p.2(1)

ISSN: 0002-9998

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Các bộ dữ liệu thống kê
Thêm vào Góc nghiên cứu

Top mills all on board with stainless steel price boost.(STEEL)(North American Stainless L.P)(AK Steel Corp)(Allegheny Technologies Inc)(Statistical data)

Schier, Thorsten

American Metal Market, Nov 16, 2012, Vol.120(46-5), p.2(1)

ISSN: 0002-9998

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Các bộ dữ liệu thống kê
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electrochemical behaviour of an austenitic stainless steel reinforced concrete in the presence of starch and cellulose admixtures.(Statistical data)

Ikotun, B.D. ; Afolabi, A.S.

Construction and Building Materials, 2013, Vol.42, p.22(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-0618 ; DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2012.12.063

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Các bộ dữ liệu thống kê
Thêm vào Góc nghiên cứu

Testing and analysis of X39CrMo17-1 steel properties.(Report)(Statistical data)(Abstract)

Brnic, Josip ; Turkalj, Goran ; Lanc, Domagoj ; Canadija, Marko ; Brcic, Marino ; Vukelic, Goran ; Munjas, Neven

Construction and Building Materials, 2013, Vol.44, p.293(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-0618 ; DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2013.02.080

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Các bộ dữ liệu thống kê
Thêm vào Góc nghiên cứu

Properties of green concrete containing stainless steel oxidizing slag resource materials.(Statistical data)(Abstract)

Sheen, Yeong-Nain ; Wang, Her-Yung ; Sun, Te-Ho

Construction and Building Materials, 2014, Vol.50, p.22(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-0618 ; DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2013.09.017

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Các bộ dữ liệu thống kê
Thêm vào Góc nghiên cứu

Properties of green concrete containing stainless steel oxidizing slag resource materials.(Statistical data)(Abstract)

Sheen, Yeong-Nain ; Wang, Her-Yung ; Sun, Te-Ho

Construction and Building Materials, 2014, Vol.50, p.22(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-0618 ; DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2013.09.017

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Các bộ dữ liệu thống kê
Thêm vào Góc nghiên cứu

Properties of green concrete containing stainless steel oxidizing slag resource materials.(Statistical data)(Abstract)

Sheen, Yeong-Nain ; Wang, Her-Yung ; Sun, Te-Ho

Construction and Building Materials, 2014, Vol.50, p.22(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-0618 ; DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2013.09.017

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Các bộ dữ liệu thống kê
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analysts believe trends are mixed in coming markets.(MARKET SPOTLIGHT: Stainless Steel)(Statistical data)

American Metal Market, 2016, p.12(1)

ISSN: 0002-9998

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Các bộ dữ liệu thống kê
Thêm vào Góc nghiên cứu

Experimental study of metal cushion pads for high speed railways.(Report)(Statistical data)

Carrascal, Isidro A. ; Perez, Alejandro ; Casado, Jose A. ; Diego, Soraya ; Polanco, Juan A. ; Ferreno, Diego ; Martin, Juan J.

Construction and Building Materials, Sept 10, 2018, Vol.182, p.273(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-0618 ; DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2018.06.108

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Sheen, Yeong-Nain
  2. Sun, Te-Ho
  3. Wang, Her-Yung
  4. Schier, Thorsten
  5. Turkalj, Goran

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...