skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Ngôn ngữ: Chinese xóa Nhan đề tạp chí: International Journal of the History of Sport xóa Chủ đề: Sport Games xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cultural Nationalism, Gaelic Sunday and the Gaelic Athletic Association in Early Twentieth Century Ireland

Mcguire, Andrew ; Hassan, David

The International Journal of the History of Sport, 01 April 2012, Vol.29(6), pp.912-923 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0952-3367 ; E-ISSN: 1743-9035 ; DOI: 10.1080/09523367.2011.631702

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The German Workers' Sport Movement between Socialism, Workers' Culture, Middle-Class Gymnastics and Sport for All

Krüger, Michael

The International Journal of the History of Sport, 13 June 2014, Vol.31(9), pp.1098-1117 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0952-3367 ; E-ISSN: 1743-9035 ; DOI: 10.1080/09523367.2014.882327

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Football Hooliganism as Collective Violence: Explaining Variance in Britain Through Interpersonal Boundaries, 1863-1989

Taylor, N.A.J

The International Journal of the History of Sport, 01 September 2011, Vol.28(13), pp.1750-1771 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0952-3367 ; E-ISSN: 1743-9035 ; DOI: 10.1080/09523367.2011.594682

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Fictions of (English) Cricket: From Nation to Diaspora

Tadié, Alexis

The International Journal of the History of Sport, 01 March 2010, Vol.27(4), pp.690-711 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0952-3367 ; E-ISSN: 1743-9035 ; DOI: 10.1080/09523361003600207

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Amateurism, Imperialism, Internationalism and the First British Empire Games

Gorman, Daniel

The International Journal of the History of Sport, 01 March 2010, Vol.27(4), pp.611-634 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0952-3367 ; E-ISSN: 1743-9035 ; DOI: 10.1080/09523361003599938

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mixed Doubles: Political Hegemony, Urban Entrepreneurialism and the Australian Open Tennis Championships

John, Alistair ; Stewart, Bob ; Mcdonald, Brent

The International Journal of the History of Sport, 01 January 2013, Vol.30(2), pp.162-178 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0952-3367 ; E-ISSN: 1743-9035 ; DOI: 10.1080/09523367.2012.746816

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

 1. German  (5)
 2. Spanish  (3)
 3. Portuguese  (2)
 4. Russian  (1)
 5. Japanese  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Gorman, D
 2. Mcguire, Andrew
 3. McDonald, B.
 4. Mcdonald, Brent
 5. Mcguire, A

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...