skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Phân loại theo LCC: G - Geography. Anthropology. Recreation. xóa Cơ sở dữ liệu: SAGE Knowledge xóa Chủ đề: Sport xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contemporary Issues in Sport Management: A Critical Introduction

Byers, Dr. Terri

ISBN: 9781446282199 ; E-ISBN: 9781473919761 ; DOI: 10.4135/9781473919761

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Encyclopedia of Sport and Exercise Psychology

Eklund, Robert C. ;Tenenbaum, Gershon;; Eklund, Robert C. ; Tenenbaum, Gershon

ISBN: 9781452203836 ; E-ISBN: 9781483332222 ; DOI: 10.4135/9781483332222

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global Sports Policy

Palmer, Catherine

ISBN: 9781849205177 ; E-ISBN: 9781473914735 ; DOI: 10.4135/9781473914735

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Globalization and Sport: Playing the World

Miller, Toby ; Lawrence, Geoffrey ; McKay, Jim ; Rowe, David

ISBN: 9780761959694 ; E-ISBN: 9781446218396 ; DOI: 10.4135/9781446218396

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Key Concepts in Sport and Exercise Research Methods

Atkinson, Michael

ISBN: 9781848607293 ; E-ISBN: 9781446288092 ; DOI: 10.4135/9781446288092

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Key Concepts in Sports Studies

Wagg, Stephen ; Brick, Carlton ; Wheaton, Belinda ; Caudwell, Jayne

ISBN: 9780761949657 ; E-ISBN: 9781446269077 ; DOI: 10.4135/9781446269077

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Masculinities, Gender Relations, and Sport

Mckay, Jim ;Messner, Michael Alan ;Sabo, Donald;; McKay, Jim ; Messner, Michael ; Sabo, Don

ISBN: 9780761912729 ; E-ISBN: 9781452233963 ; DOI: 10.4135/9781452233963

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sport and Society: A Student Introduction

Houlihan, Barrie;; Houlihan, Barrie

ISBN: 9781412921367 ; E-ISBN: 9781446278833 ; DOI: 10.4135/9781446278833

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sport Sociology

Craig, Peter

ISBN: 9781473919488 ; E-ISBN: 9781473983687 ; DOI: 10.4135/9781473983687

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The SAGE Dictionary of Sports Studies

Malcolm, Dominic

ISBN: 9781412907354 ; E-ISBN: 9781446212172 ; DOI: 10.4135/9781446212172

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The SAGE Handbook of Sport Management

Hoye, Russell ; Parent, Milena M.

ISBN: 9781473902435 ; E-ISBN: 9781473957961 ; DOI: 10.4135/9781473957961

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Sport Star: Modern Sport and the Cultural Economy of Sporting Celebrity

Smart, Barry

ISBN: 9780761943518 ; E-ISBN: 9781446215630 ; DOI: 10.4135/9781446215630

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding Sports Culture

Schirato, Tony

ISBN: 9781412907392 ; E-ISBN: 9781446212189 ; DOI: 10.4135/9781446212189

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Women, Media and Sport: Challenging Gender Values

Creedon, Pamela J.;; Creedon, Pamela

ISBN: 9780803952348 ; E-ISBN: 9781483326764 ; DOI: 10.4135/9781483326764

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Mckay, Jim
  2. Wagg, Stephen
  3. Wheaton, Belinda
  4. Palmer, Catherine
  5. Craig, Peter

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...