skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Vanbellingen, Tim xóa Chủ đề: Spl xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Left posterior parietal theta burst stimulation affects gestural imitation regardless of semantic content

Vanbellingen, Tim ; Bertschi, Manuel ; Nyffeler, Thomas ; Cazzoli, Dario ; Wiest, Roland ; Bassetti, Claudio ; Kaelin-Lang, Alain ; Müri, René ; Bohlhalter, Stephan

Clinical Neurophysiology, March 2014, Vol.125(3), pp.457-462 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1388-2457 ; E-ISSN: 1872-8952 ; DOI: 10.1016/j.clinph.2013.07.024

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cerebral correlates of imitation of intransitive gestures: An integrative review of neuroimaging data and brain lesion studies

Lesourd, Mathieu ; Osiurak, François ; Baumard, Josselin ; Bartolo, Angela ; Vanbellingen, Tim ; Reynaud, Emanuelle

Neuroscience and Biobehavioral Reviews, December 2018, Vol.95, pp.44-60 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0149-7634 ; E-ISSN: 1873-7528 ; DOI: 10.1016/j.neubiorev.2018.07.019

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Left posterior parietal theta burst stimulation affects gestural imitation regardless of semantic content

Vanbellingen, Tim ; Bertschi, Manuel ; Nyffeler, Thomas ; Cazzoli, Dario ; Wiest, Roland ; Bassetti, Claudio ; Kaelin-Lang, Alain ; Müri, René ; Bohlhalter, Stephan

Clinical neurophysiology : official journal of the International Federation of Clinical Neurophysiology, March 2014, Vol.125(3), pp.457-62 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1872-8952 ; PMID: 24054467 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.clinph.2013.07.024

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Vanbellingen, Tim
  2. Vanbellingen, T.
  3. Müri, René
  4. Müri, R.
  5. Bassetti, C.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...