skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 211  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Ngôn ngữ: Japanese xóa Chủ đề: Speech Analysis OR Synthesis xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

音声信号処理装置、音声信号処理装置の制御方法、プログラム

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

音信号処理方法および音信号処理装置
SOUND SIGNAL PROCESSING METHOD AND SOUND SIGNAL PROCESSING DEVICE

Shinoi Dan

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

基音可視化装置、基音可視化方法およびプログラム

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

音声合成データ編集装置および音声合成データ編集方法

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

楽曲判別装置、楽曲判別装置の判別方法、プログラム
MUSIC DISCRIMINATION DEVICE, DISCRIMINATION METHOD OF MUSIC DISCRIMINATION DEVICE, AND PROGRAM

Furukawa Yoshihisa

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

表示制御装置および表示制御方法

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

音響信号の符号化方法および装置

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

音楽データ編集装置および音楽データ編集方法

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

表示制御装置、表示制御方法および表示制御プログラム

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

音響用フィルタ装置、音響用フィルタリング方法、およびプログラム
ACOUSTIC FILTER DEVICE, ACOUSTIC FILTERING METHOD, AND PROGRAM

Yamatani Takashi

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

音響信号分析装置及び音響信号分析プログラム

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

音響信号分析装置及び音響信号分析プログラム

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

音響信号の符号化方法および装置

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

採譜装置、及び採譜システム
MUSIC TRANSCRIPTION DEVICE AND MUSIC TRANSCRIPTION SYSTEM

Kurokawa Seiji

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

音声信号処理装置、音声信号処理装置の制御方法、プログラム

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

時間展開情報をもつ基底関数を使用する音楽信号の分解

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

音声合成装置および音声合成方法

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 211  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...