skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Nhan đề tạp chí: International Conference on Intelligent User Interfaces, Proceedings IUI xóa Tác giả/ người sáng tác: Dai, Guozhong xóa Tác giả/ người sáng tác: Tian, Feng xóa Chủ đề: Speech xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Crossmodal error correction of continuous handwriting recognition by speech

Ao, Xiang ; Wang, Xugang ; Tian, Feng ; Dai, Guozhong ; Wang, Hongan

Proceedings of the 12th international conference on intelligent user interfaces, 28 January 2007, pp.243-250

ISBN: 1595934812 ; ISBN: 9781595934819 ; DOI: 10.1145/1216295.1216339

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multimodal Chinese text entry with speech and keypad on mobile devices

Jiang, Yingying ; Wang, Xugang ; Tian, Feng ; Ao, Xiang ; Dai, Guozhong ; Wang, Hongan

Proceedings of the 13th international conference on intelligent user interfaces, 13 January 2008, pp.341-344

ISBN: 9781595939876 ; ISBN: 1595939873 ; DOI: 10.1145/1378773.1378825

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Wang, H.
  2. Dai, Guozhong
  3. Ao, X.
  4. Tian, F.
  5. Wang, X.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...