skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Engineering xóa Cơ sở dữ liệu: Springer (CrossRef) xóa Nhan đề tạp chí: Requirements Engineering xóa Chủ đề: Specification xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Providing tool support for specifying safety-critical systems by enforcing syntactic contract conditions

Westman, Jonas ; Nyberg, Mattias

Requirements Engineering, 2019, Vol.24(2), pp.231-256 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0947-3602 ; E-ISSN: 1432-010X ; DOI: 10.1007/s00766-017-0286-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Westman, J.
  2. Westman, Jonas
  3. Nyberg, M.
  4. Nyberg, Mattias

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...