skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa Cơ sở dữ liệu: ScienceDirect Journals (Elsevier) xóa Chủ đề: Heavy Metals xóa Chủ đề: Zinc xóa Năm xuất bản: Trước2008 xóa Chủ đề: Speciation xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Environmental Assessments of Trace Metals in Sediments from Dongting Lake, Central China

Yao, Zhigang ; Bao, Zhengyu ; Gao, Pu

Journal of China University of Geosciences, 2006, Vol.17(4), pp.310-319 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1002-0705 ; DOI: 10.1016/S1002-0705(07)60004-1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy metal availability and impact on activity of soil microorganisms along a Cu/Zn contamination gradient

Wang, Yuan-Peng ; Shi, Ji-Yan ; Lin, Qi ; Chen, Xin-Cai ; Chen, Ying-Xu

Journal of Environmental Sciences, 2007, Vol.19(7), pp.848-853 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; E-ISSN: 1878-7320 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(07)60141-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Chen, Xin-Cai
  2. Chen, Yx
  3. SHI Ji-yan
  4. Chen, Ying-Xu
  5. Chen, XC

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...