skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Greek xóa Chủ đề: Special Music Education xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Upcoming Events

Approaches: Music Therapy & Special Music Education, 01 January 2011, Vol.3(1), pp.54-55

ISSN: 1791-9622

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New International Publications (2011-2012) / Νέες Διεθνείς Δημοσιεύσεις (2011-2012)

Approaches: Music Therapy & Special Music Education, 01 January 2012, Vol.4(2), pp.154-160

ISSN: 1791-9622

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New Publications in Greece (2010-2011) / Νέες Δημοσιεύσεις στην Ελλάδα (2010-2011)

Approaches: Music Therapy & Special Music Education, 01 January 2011, Vol.3(1), pp.50-53

ISSN: 1791-9622

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Upcoming Events

Approaches: Music Therapy & Special Music Education, 01 January 2012, Vol.4(2), pp.161-162

ISSN: 1791-9622

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New International Publications (2010-2011) / Νέες Διεθνείς Δημοσιεύσεις (2010-2011)

Approaches: Music Therapy & Special Music Education, 01 January 2011, Vol.3(2), pp.127-130

ISSN: 1791-9622

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conference Report: "30th ISME World Conference: Pre-Conference Commission Seminar on Music in Special Education, Music Therapy and Music Medicine"

Markku Kaikkonen

Approaches: Music Therapy & Special Music Education, 01 January 2012, Vol.4(2), pp.139-142

ISSN: 1791-9622

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conference Abstracts: ISME Commission on Music in Special Education, Music Therapy and Music Medicine (12-14 July 2012, Greece)

Isme

Approaches: Music Therapy & Special Music Education, 01 January 2012, Vol.4(2), pp.143-153

ISSN: 1791-9622

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Music Therapy and Special Music Education: Interdisciplinary Dialogues

Alice-Ann Darrow ; Giorgos Tsiris

Approaches: Music Therapy & Special Music Education, 01 July 2013, Vol.5(1), pp.12-17 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1791-9622

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Two Years of Approaches

Giorgos Tsiris

Approaches: Music Therapy & Special Music Education, 01 January 2011, Vol.3(1), pp.4-5

ISSN: 1791-9622

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Μία Ανασκόπηση και Ανάλυση του Έργου του Approaches (2009-2011)

Γιώργος Τσίρης

Approaches: Music Therapy & Special Music Education, 01 January 2011, Vol.3(1), pp.8-17

ISSN: 1791-9622

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interaction Creates Learning: Engaging Learners with Special Educational Needs through Orff-Schulwerk

Markku Kaikkonen ; Sanna Kivijärvi

Approaches: Music Therapy & Special Music Education, 01 December 2013, Vol.5(2), pp.132-137

ISSN: 1791-9622 ; E-ISSN: 1791-9622

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New International Publications (2009-2010)

Approaches: Music Therapy & Special Music Education, 01 January 2010, Vol.2(2), pp.71-77

ISSN: 1791-9622

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Upcoming Events

Approaches: Music Therapy & Special Music Education, 01 January 2010, Vol.2(2), pp.78-80

ISSN: 1791-9622

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Upcoming Events

Approaches: Music Therapy & Special Music Education, 01 January 2010, Vol.2(1), pp.39-41

ISSN: 1791-9622

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Welcome to Approaches: Music Therapy & Special Music Education

Giorgos Tsiris

Approaches: Music Therapy & Special Music Education, 01 January 2009, Vol.1(1), pp.4-5

ISSN: 1791-9622

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dancing our Dreams

Giorgos Tsiris

Approaches: Music Therapy & Special Music Education, 01 January 2009, Vol.1(2), pp.61-62

ISSN: 1791-9622

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Welcome Letters

Alan Turry ; Brynjulf Stige ; Jackie Robarts ; Nigel Hartley ; Harald Goll ; Leslie Bunt ; Tony Wigram

Approaches: Music Therapy & Special Music Education, 01 January 2009, Vol.1(1), pp.6-9

ISSN: 1791-9622

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Welcome Letters

Kay Sobey ; Eleanor Richards ; Isabelle Frohne-Hagemann ; Lori Custodero ; Merete Birkebeak ; Alison Levinge

Approaches: Music Therapy & Special Music Education, 01 January 2009, Vol.1(2), pp.63-67

ISSN: 1791-9622

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Giorgos Tsiris
  2. Tsiris, Giorgos
  3. Kaikkonen, Markku
  4. Markku Kaikkonen
  5. Kivijärvi, Sanna

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...