skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Soybean xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of high pressure homogenisation on the capacity of Lactobacillus plantarum A6 to ferment rice/soybean slurries to prepare high energy density complementary food

Nguyen, Thi Thanh Thuy ; Guyot, Jean-Pierre ; Icard-Vernière, Christèle ; Rochette, Isabelle ; Loiseau, Gérard

Food Chemistry, 2007, Vol.102(4), pp.1288-1295 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0308-8146 ; E-ISSN: 1873-7072 ; DOI: 10.1016/j.foodchem.2006.07.020

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of fermentation by amylolytic lactic acid bacteria, in process combinations, on characteristics of rice/soybean slurries: A new method for preparing high energy density complementary foods for young children

Nguyen, Thi Thanh Thuy ; Loiseau, Gérard ; Icard-Vernière, Christèle ; Rochette, Isabelle ; Trèche, Serge ; Guyot, Jean-Pierre

Food Chemistry, 2007, Vol.100(2), pp.623-631 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0308-8146 ; E-ISSN: 1873-7072 ; DOI: 10.1016/j.foodchem.2005.09.080

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Nguyen, T.T.T.
  2. Guyot, Jean-Pierre
  3. Rochette, Isabelle
  4. Nguyen, Thi Thanh Thuy
  5. Icard-Verniere, Christele

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...