skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Sautman, Barry xóa Cơ sở dữ liệu: JSTOR Archival Journals xóa Chủ đề: Sovereignty xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Tibet issue in post-summit Sino-American relations

Sautman, Barry

Pacific Affairs, Spring, 1999, Vol.72(1), p.7(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0030-851X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Politics of the Dalai Lama's New Initiative for Autonomy

Baogang, He ; Sautman, Barry

Pacific Affairs, 2006, Vol.78(4), pp.601-629 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0030-851X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Sautman, Barry
  2. Barry Sautman
  3. Sautman, B.
  4. He, Baogang
  5. Baogang He

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...