skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: iG Library Premium Collection xóa Năm xuất bản: Sau 2008 xóa Chủ đề: Southeast Asia xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The Power of Ideas: Intellectual Input and Political Change in East and Southeast Asia
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Power of Ideas: Intellectual Input and Political Change in East and Southeast Asia

Derichs, Claudia;; Nordiska Ministerrådet (Corporate Author) ; Nias - Nordic Institute of Asian Studies (Corporate Author)

NIAS Studies in Asian Topics

ISBN: 9788776945176 ; ISBN: 9788791114816 ; ISBN: 8776945170 ; ISBN: 8791114810

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
The Sociology of Southeast Asia: Transformations in a Developing Region
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Sociology of Southeast Asia: Transformations in a Developing Region

Victor T, King; Nordiska Ministerrådet (Corporate Author) ; Nias - Nordic Institute of Asian Studies (Corporate Author)

NIAS Reference Library

ISBN: 9788791114601 ; ISBN: 9788791114595 ; ISBN: 8791114608 ; ISBN: 8791114594

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Kinship and Food in South East Asia
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kinship and Food in South East Asia

Janowski, Monica ; Kerlogue, Fiona;; Nordiska Ministerrådet (Corporate Author) ; Nias - Nordic Institute of Asian Studies (Corporate Author)

NIAS Studies in Asian Topics

ISBN: 9788776945480 ; ISBN: 9788791114939 ; ISBN: 8776945480 ; ISBN: 8791114934

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heritage Tourism in Southeast Asia

Hitchcock, Michael ; T. King, Victor ; Parnwell, Michael; Nordiska ministerrådet, NIAS - Nordic Institute of Asian Studies

ISBN: 978 87 7694 059 1 ; ISBN: 978 87 7694 060 7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tourism in Southeast Asia: Challenges and New Directions

Hitchcock, Michael ; T. King, Victor ; Parnwell, Michael; Nordiska ministerrådet, NIAS - Nordic Institute of Asian Studies

ISBN: 978 87 7694 033 1 ; ISBN: 978 87 7694 034 8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...