skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Groundwater Pollution xóa Chủ đề: South America xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Fondo actual de nitrato como metodología en la relación agua superficial – subterránea aplicado en el sudeste Bonaerense, Argentina
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fondo actual de nitrato como metodología en la relación agua superficial – subterránea aplicado en el sudeste Bonaerense, Argentina

Calvi, Carolina Maria ; Dapeña, Cristina ; Martinez, Daniel E.

DYNA, 10/01/2018, Vol.85(207), pp.288-296 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0012-7353 ; E-ISSN: 2346-2183 ; DOI: http://dx.doi.org/10.15446/dyna.v85n207.72543

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Surface and groundwater pollution by organochlorine compounds in a typical soybean system from the south Pampa, Argentina

Gonzalez, Mariana ; Miglioranza, Karina ; Shimabukuro, Valeria ; Quiroz Londoño, Orlando ; Martinez, Daniel ; Aizpún, Julia ; Moreno, Víctor

Environmental Earth Sciences, 2012, Vol.65(2), pp.481-491 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1866-6280 ; E-ISSN: 1866-6299 ; DOI: 10.1007/s12665-011-1328-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Suburban Areas in Developing Countries and Their Relationship to Groundwater Pollution: A Case Study of Mar del Plata, Argentina

Massone, Hector E. ; Martinez, Daniel E. ; Cionchi, Jose L. ; Bocanegra, Emilia

Environmental Management, 1998, Vol.22(2), pp.245-254 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0364-152X ; E-ISSN: 1432-1009 ; DOI: 10.1007/s002679900100

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Martinez, Daniel
  2. Martinez, Daniel E.
  3. Martinez, De
  4. Martinez, D.E.
  5. Quiroz Londoño, Orlando

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...