skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Sound -- Reverberation xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Acoustics and Hearing
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Acoustics and Hearing

Damaske, Peter

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23889

Truy cập trực tuyến

2
Acoustics and Hearing
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Acoustics and Hearing

Damaske, Peter

ISBN: 9783540782278 ; ISBN: 3540782273 ; E-ISBN: 9783540782292 ; E-ISBN: 354078229X ; DOI: 10.1007/978-3-540-78229-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Damaske, Peter.
  2. Damaske, P.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...